วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

วิชาดนตรี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1  เสียงจากธรรมชาติ
1.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
                เสียงจากธรรมชาติ เป็นเสียงที่มาจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา 
2.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1ตัวชี้วัด
                                -ศ 2.1    ป.1/1      รู้ว่าสิ่งต่างๆ สามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน
2.2จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                                -บอกแหล่งกำเนิดเสียงที่มาจากธรรมชาติได้ 
3.สาระการเรียนรู้
                3.1สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                                -การกำเนิดของเสียง
                                                (1)เสียงจากธรรมชาติ       
                                                (2)แหล่งกำเนิดของเสียง
                3.2สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
                                (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
4.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
                4.1ความสามารถในการคิด
                                1)ทักษะการฟัง
                                2)ทักษะการสังเกต
                                3)ทักษะการจำแนกประเภท
4.2ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                    2. ซื่อสัตย์สุจริต                   3. มีวินัย                                4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง             6. มุ่งมั่นในการทำงาน      7. รักความเป็นไทย             8. มีจิตสาธารณะ
6.กิจกรรมการเรียนรู้
                วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคคู่คิด


ใบงานที่   1.1  เสียงจากธรรมชาติ


คำชี้แจง           ให้นักเรียนฟังเสียงต่างๆ รอบตัว แล้ววาดภาพแหล่งกำเนิดเสียงที่มาจากธรรมชาติ และอธิบายลักษณะของเสียง
1.

   ลักษณะของเสียง                                    ตุ๊กแก                                           
                            เป็นเสียงของ                                  ตั๊กแก   ตั๊กแก                                       2.  


                   ลักษณะของเสียง                                  สุนัข                                             
                                            เป็นเสียงของ                                     โฮ่ง   โฮ่ง                                         

3.  


ลักษณะของเสียง                                      ลิง                                                 
                          เป็นเสียงของ                                     เจี๊ยก  เจี๊ยก                                          


4. ลักษณะของเสียง                                  กบ                                                  
                          เป็นเสียงของ                                     อ๊บ  อ๊บ                                              

5.   ลักษณะของเสียง                                       เป็ด                                                
                          เป็นเสียงของ                                              ก๊าบ  ก๊าบ                                      ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น