วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

วิชาดนตรี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1  เสียงจากธรรมชาติ
1.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
                เสียงจากธรรมชาติ เป็นเสียงที่มาจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา 
2.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1ตัวชี้วัด
                                -ศ 2.1    ป.1/1      รู้ว่าสิ่งต่างๆ สามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน
2.2จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                                -บอกแหล่งกำเนิดเสียงที่มาจากธรรมชาติได้ 
3.สาระการเรียนรู้
                3.1สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                                -การกำเนิดของเสียง
                                                (1)เสียงจากธรรมชาติ       
                                                (2)แหล่งกำเนิดของเสียง
                3.2สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
                                (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)
วิชาภาษาไทย
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย
๑.ชื่อกิจกรรม   “เล่าไปวาดไป”    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒.จุดประสงค์การเรียนรู้
                -เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการคิด
                -เพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการ
๓.วิธีการวัดและประเมินผล
                -สังเกตจากการฟังอย่างตั้งใจ
                -มีสมาธิในการฟัง   ฟังแล้วเข้าใจเรื่องราว
                -มุ่งประสบการณ์ทางภาษาและคิดวิเคราะห์ตาม
๔.สื่อและวัสดุอุปกรณ์
                -กระดาษวาดรูป
                -ดินสอ/ปากกา
                -นิทาน เรื่อง “ดาวอะไรเอ่ย”
๕.เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
                ๑๐-๑๕  นาที
๖.การดำเนินกิจกรรม
                -ให้นักเรียนเตรียมกระดาษที่จะวาดรูป   ดินสอหรือปากกาก็ได้
                -เล่านิทานให้เด็กฟังและวาดรูปตาม
                -เมื่อฟังนิทานและวาดรูปตามเสดแล้ว  เด็กๆก็จะรู้ว่ารูปที่วาดคืออะไร
๗.ผลการดำเนินกิจกรรม

นิทานเรื่อง “ดาวอะไรเอ่ย”
ดาวอะไรเอ่ย (เล่าไปวาดไป)

...มีคุณยายคนหนึ่ง คุณยายคนนี้เป็นคนจรจัดไม่มีที่อยู่อาศัย คุณยายจึงเดินเร่ร่อนไปเรื่อยๆคุณยายจึงเร่ร่อนไปเรื่อยๆ คุณยายมีถุงผ้าใบใหญ่ประจำตัวอยู่ใบหนึ่ง เวลาที่คุณยายเดินไปไหน ก็จะเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ถูกทิ้งตามกองขยะใส่ถุงผ้าของคุณยาย เช่น วิทยุเก่า ถ้วยเก่า จานเก่า แม้แต่เมล็ดพืชต่างๆ คุณยายยัง
เก็บใส่ถุงผ้าของคุณยายเลย
...และเวลาเดินไป คุณยายก็จะบ่นว่า เบื่อๆ ๆ ๆ ๆ เบื่อโลกมนุษย์ เบื่อผู้คนเหลือเกิน อยากอยู่คนเดียว เบื่อจริงๆ
...อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่คุณยายเดินบ่นๆๆๆๆๆไป ในทุ่งนานนั่นเองก็เกิดพายุหมุนมา หมุนเอาตัวคุณยายลอยออกไปนอกโลก
...แล้วไปตกปุ๊กลงที่ดาวดวงหนึ่ง ดาวดวงนั้น เป็นดวงดาวเล็กๆ คุณยายจึงออกสำรวจดูว่ามีใครอาศัยอยู่บนดาวดวงนี้หรือเปล่า
...คุณยายเดินไปด้านหนึ่งของดาว เจอต้นไม่ประหลาดต้นหนึ่ง เพราะทั้งต้นทีใบอยู่เพียงใบเดียว และคุณยายเดินไปอีก ก็พบกับต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนเดิมอีก ก็พบกับต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนเดิมอีก
คุณยายจึงย้ายมาสำรวจอีกด้านหนึ่งของดวงดาว ก็พบต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนเดิมอีก คุณยายจึงเดินต่อไปพบกับต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนเดิมอีก
...และคุณยายก็กลับมาที่เดิม คุณยายดีใจมาก เพราะดวงดวานี้ทั้งไม่มีคนอาศัยอยู่เลย
คุณยายจึงลงมือสร้างกระท่อม ทำหน้าต่าง ตั้งเสาโทรทัศน์ ตั้งเสาวิทยุ แล้วคุณยายก็ขุดหลุม ปลูกผักไว้กินที่หน้าบ้านของคุณยายนั่นเอง
...ไม่กี่วันต่อมา ผักที่คุณยายปลูกก็เจริญเติบโตขึ้นจนเต็มลานหน้าบ้านคุณยายไปหมด
คุณยายอยู่บนดวงดาวนั้นด้วยความสุข

ดาวเต่าทอง
ภาพที่1 ผู้วาดภาพประกอบนิทานเรื่องนี้ ไม่ต้องวาดรายละเอียดก็ได้เพียงแต่ใช้จุดแทนเท่านั้น
ภาพที่2 แล้วคุณยายก็โดนพายุพัดไปตกดวงดาวดวงหนึ่ง
ภาพที่3 คุณยายจึงออกสำรวจไปเจอต้นไม้ที่มีใบ อยู่ใบเดียว 3 ต้น
ภาพที่4 และอีก 3 ต้น
ภาพที่5 คุณยายจึงสร้างบ้านเปิดหน้าต่าง 2 บาน ตั้งเสาทีวี และเสาวิทยุ
ภาพที่6 นำเมล็ดผักไปปลูกไว้ลานหน้าบ้าน
ภาพที่7 ขุดคลองและสร้างถนนสำหรับรดน้ำ

ภาพที่8 ต่อมาผักก็โตขึ้นๆ ก็จะได้ภาพดาวเต่าทองประกอบนิทาน